Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Ingangsdatum: 30 juli 2020

 • introductie

Deze algemene voorwaarden van de website (deze "voorwaarden" of deze "algemene voorwaarden van de website") die hierin op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze " Website "). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze website en door deze website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn vervat. U mag deze website niet gebruiken als u hier bezwaar tegen hebt. van deze algemene voorwaarden van de website.

 1. Betaling 

Bij een online bestelling wordt een kaarthouder van een creditcardtransactie onmiddellijk belast voor deze betaling. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op papier, zullen alle betalingen onmiddellijk worden voldaan. Het eigendomsrecht op de Producten blijft bij Latticework BV en gaat pas over op de Koper nadat de koopprijs voor de Producten volledig is betaald en door Latticework is ontvangen. Door de betaling te accepteren gaat ook de koper akkoord met GARANTIEBELEIG enPRIVACY.
 1. Iintellectuele eigendomsrechten.

Afgezien van de inhoud die u bezit en die u mogelijk op deze website heeft opgenomen, bezitten LatticeWork en / of haar licentiegevers alle rechten op het intellectuele eigendom en materiaal op deze website, en al deze rechten zijn voorbehouden.

U krijgt alleen een beperkte licentie, onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden, voor het bekijken van het materiaal op deze website,

 1. Beperkingen.

U bent nadrukkelijk en nadrukkelijk beperkt van al het volgende:

 1. het verkopen, sublicentiëren en / of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal;

 2. deze website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze websitee;

 3. deze website te gebruiken op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;

 4. het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die de website of een persoon of zakelijke entiteit veroorzaakt of kan veroorzaken;

 5. deelnemen aan data mining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website, of tijdens het gebruik van deze website.

Bepaalde delen van deze website zijn door u beperkt toegankelijk en LatticeWork kan de toegang van u tot alle delen van deze website te allen tijde en naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken verder beperken. Elk gebruikers-ID en wachtwoord dat u voor deze website heeft, is vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

 1. Uw inhoud.

In deze standaardvoorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Met betrekking tot uw inhoud verleent u LatticeWork een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. LatticeWork behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

 1. Geen garanties.

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en LatticeWork geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, die verband houden met deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden opgevat als een advies of advies aan u.

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval zal LatticeWork, noch enige van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn jegens u voor alles dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt, en LatticeWork , met inbegrip van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, is niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

 1. Schadeloosstelling

U vrijwaart LatticeWork hierbij volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

 1. Scheidbaarheid.

Als een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wet, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze voorwaarden niet als zodanig niet-afdwingbaar of ongeldig maken, en dergelijke bepalingen zullen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

 1. Variatie van Voorwaarden.

Het is LatticeWork toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig leest om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van deze Website begrijpt.

 1. Toewijzing.

Het is LatticeWork toegestaan om haar rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 1. Volledige overeenkomst.

Deze voorwaarden, inclusief alle juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen LatticeWork en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot deze.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staat en de nationale rechtbanken in 's-Hertogenbosch voor het oplossen van geschillen.